×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
is jesus god, jesus quotes
Gyakori kérdések

Állította-e valaha Jézus, hogy ő Isten?

Nézzük meg a következő érdekes kijelentéseket…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Jézus környezete meg volt győződve róla, hogy Isten volt:

Pál: „akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké.”1
János: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”2
A zsidókhoz írt levél írója: „És az angyalokról ugyan ezt mondja: "Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává", de a Fiúról így szól: "A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.”3

De mit mondott Jézus saját magáról? Azonosította-e valaha magát Istennel? A Biblia szerint teljes mértékben! Alább találsz erről néhány kijelentést.

Isten-e Jézus? Idézetek tőle:  azt mondta, egyenlő Istennel…

Már Ábrahám előtt létezett
„Ábrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is." A zsidók erre ezt mondták neki: "Ötvenéves sem vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok.”4

(Ennek az utolsó mondatnak még érdekesebb jelentőséget ad, hogy Isten egyik legfontosabb neve az Ószövetségben: „én vagyok” - pl. „Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok”)

Egyenlő Istennel
„Én és az Atya egy vagyunk.”
Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék.
Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: "Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?"
A zsidók így feleltek neki: "Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat."5

Aki Jézust látta, Istent látta
„Jézus felemelve a hangját ezt mondta: "Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.”6

Azt mondta, hogy ő az Úr
„Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok.”7

„Én vagyok az út, az igazság és az élet”
„Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."
Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!
Jézus erre ezt mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?”8

Isten-e Jézus? Idézetek tőle:  Hogyan jellemezte magát...

„Én vagyok az élet kenyere”
„Jézus pedig így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak."
Erre ezt mondták neki: "Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!"
Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”9

„Én vagyok a világ világossága”
„Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”10

„Én örök életet adok nekik”
„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”11

Élők és holtak bírája
„Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.”12

Képes a bűnöket megbocsátani
„Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.”13

Nem e világból származik
„Ti lentről származtok, én pedig fentről származom; ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.”14

Isten-e Jézus? Idézetek tőle:  mit mondott, miért jött…

Hogy meghaljon helyettünk
„…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért… Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.”15

Hogy feltámadjon a halálból
„mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az Emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad.”16

Hogy megmentsen minket
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”17

Hogy örök életet adjon nekünk
„Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”18

Hogy kapcsolata legyen velünk
„Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. … Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.”19

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Még mindig nem tudod biztosan, hogy Jézus Isten volt-e? Nézd meg a következő bizonyítékokat: A vak hiten túl

Lábjegyzetek: (1) Róma 9,5 (2) János 1,1 (3) Zsid 1,7-8 (4) János 8,56-58 és 2Móz 3,14 (5) János 10,30-33 (6) János 12,44-46 (7) János 13,13 (8) János 14,6-9 (9) János 6,32-35 (10) János 8,12 (11) János 10,27-28 (12) János 5,22-23 (13) Máté 9,6-8 (14) János 8,23,24 (15) János 10,10-11;14-15 (16) Márk 9,31 (17) János 3,16-18 (18) János 6,40 (19) János 14,21.23


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More