×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Isten?

Isten teremtette az Univerzumot?

Hogyan keletkezett az univerzum? A tudomány ma már megerősíti az ősrobbanás elméletét, így azt is, hogy a világegyetemnek kezdete van.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

A tudósok úgy vélik, hogy univerzumunk egy hatalmas energia- és fényrobbanással kezdődött, ezt nevezzük ősrobbanásnak. A tudomány szerint ez volt a kezdete minden létezőnek: a világegyetem kezdete, a tér kezdete, sőt még az idő kezdete is.

Semmi, amit ma láthatunk, nem létezett ez előtt a pillanat előtt.

Bármi is hozta létre az összes látható dolgot, annak az időn, a téren és az anyagon kívül kellett léteznie.

A felismerés, hogy az univerzumunknak kezdete van, és nem öröktől fogva létezik, óriási kihívások elé állította az ateista tudósokat.

De vajon tényleg biztosak lehetünk az ősrobbanás elméletében? Nos, igen. Az 1920-as évek végén Edwin Hubble csillagász távcsövén látta, ahogy néhány millió fényévnyire lévő galaxisok fantasztikus sebességgel távolodnak egymástól. A távolodást nem az okozta, hogy valamilyen erő ellökte volna őket egymástól, sokkal inkább úgy tűnt, hogy még mindig egy ősi robbanás következtében mozognak, egyetlen kiindulópontból kimozdulva.

Ebben a kiindulópontban a világegyetem összes tömege egyetlen, végtelen sűrűségű pontba tömörült, amely kisebb volt, mint egy atom.1 Majd egy hatalmas, kozmikus robbanás, az ősrobbanás hatására létrejött az univerzum. Steven Weinberg, Nobel-díjas fizikus így írja ezt le: "A világegyetem hőmérséklete mintegy százezer millió fok körül volt abban a legkorábbi időpontban, amelyről egyáltalán beszélhetünk, vagyis az ősrobbanás pillanatában. Ez sokkal melegebb, mint a legforróbb csillag közepe. Annyira forró, hogy a közönséges anyag: a molekulák vagy az atomok egyik összetevője sem, sőt még az atommagok sem tudták volna összetartani."2 Így folytatja: "Az univerzum fénnyel volt tele."

Ez kísértetiesen hasonló ahhoz, amit a Bibliában olvashatunk: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. ... Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.”3 A fény tehát nem az anyagból, hanem a kijelentésből keletkezett. Csak egy kimondott szó: "Legyen világosság!"

Ha végignézzük az összes nagyobb vallás szent szövegeit, azt fogjuk látni, hogy csak a Biblia írja le azt, amit a tudósok felfedeztek: a fény robbanása és a világegyetem kezdete azonos, illetve ez az univerzumon kívülről jött. Így keletkezett a tér, az anyag és az idő. Egyedülálló kiindulópontja volt ez mindennek. A Teremtés könyvében pedig újra és újra ezt olvashatjuk: "Azután ezt mondta Isten ....", "... és úgy történt".

Esetleg mindezek helyett az univerzumunk csupán a fizika törvényei révén jöhetett létre, olyasmiktől, mint például a gravitáció, az elektromágnesesség, vagy a fénysebesség? Nem, mert ezek a dolgok még nem léteztek akkor! A világegyetem kezdete hozta létre a fizika törvényeit is, így tehát minden ezek nélkül kezdődött.

Az univerzum kezdete - egyedülálló kezdet

Robert Jastrow, egy magát agnosztikusnak valló asztrofizikus, egyszer ezt nyilatkozta: "Mindennek a magja, ami az univerzumban történt, az első pillanatban lett elültetve; az univerzum minden csillaga, minden bolygója és minden élőlénye a kozmikus robbanás pillanatában elindult események eredményeként jött létre. Ez szó szerint a Teremtés pillanata volt. Az univerzum létrejött, és nem tudjuk kideríteni, hogy mi okozta ezt.”4 Mint már említettük, ez a következtetés több mint aggasztó az ateista tudósok számára. A reakció megfigyelése úgy, hogy képtelenek vagyunk az okokat dokumentálni, eléggé nyomasztó.

Jastrow végül így fejezte be: "A tudós számára, aki az ész hatalmába vetett hitében élt, ez az egész egy rémálom. A tudás hegyeit másztam meg, és mikor a legmagasabb csúcsot akartam meghódítani, ott a teológusok köszöntöttek, akik már évszázadok óta ott ülnek."5

Képzelhetjük a tudósok megkönnyebbülését, amikor Hermann Bondi, Thomas Gold és Fred Hoyle csillagászok 1948-ban megalkották az egyensúlyi állapotú univerzum elméletét. Elképzelésük szerint a világegyetem végtelen, így a keletkezéséhez sem létrehozásra, sem okokra nem volt szükség.

A világegyetem kezdete - az egyensúlyi állapot elmélete hamisnak bizonyult

A hatvanas években azonban az egyensúlyi állapot elmélete pusztító csapást szenvedett, amikor a Bell Labs két rádiós mérnöke, Arno Penzias és Robert Wilson rejtélyes sugárzást fedezett fel az űrből. Ez a sugárzás minden irányból egyformán érkezett. A sugárzás hőmérsékletének mérése megerősítette annak forrását: nem mindig létezett, és nem is az univerzum egyik részéből származik. A teremtés egyedülálló, eredeti pillanatából érkezhetett.

Jó pár évvel később, 1996-ban a NASA Cosmic Background Explorer (COBE) műholdja is megerősítette, hogy az ősi háttérsugárzás az univerzum robbanásszerű kezdetére utal. De a mai univerzumunkban jelenlevő hidrogén, lítium, deutérium és hélium szintje is megerősíti ezt az elméletet.

De vajon maradtak-e olyan tudósok, akik továbbra is ellen akarnak állni az ősrobbanás elméletének? Persze. Ők továbbra sem fogadják el az alábbi két magyarázatot: (1) ismeretlen ok, vagy (2) az a következtetés, hogy Isten az ok. Így ők egy harmadik lehetőség mellett voksolnak.

Egyéb kísérletek az univerzum kezdetének magyarázatára

Vajon milyen magyarázatot adnak ezek a tudósok az egész világegyetem, az energia, az idő és a tér kezdetére?

Egyszerűen tagadják azt az alapfeltevést, amire a tudomány alapul: mindennek, ami elkezd létezni, kell, hogy legyen oka.

Victor Stenger fizikus szerint például az univerzum "oktalan", és "a semmiből keletkezhetett".6 Bertrand Russell filozófus ezt az álláspontot fogadta el az Isten létezéséről szóló vitában. Azt állította: "A világegyetem csak van, és kész."7

Persze könnyű kijelenteni, hogy valami örök, és ezért nincs szükség „okra”. De teljesen más tudományosan megfigyelni valaminek a kezdetét, valaminek a robbanásszerű indulását, majd azt mondani, hogy ennek semmi oka nem volt.

Még David Hume, az egyik legszkeptikusabb filozófus is nevetségesnek tartotta ezt az álláspontot. Minden szkepticizmusa ellenére Hume soha nem tagadta az ok-okozati összefüggést. 1754-ben ezt írta: "Soha nem állítottam olyan abszurd dolgot, hogy bármi is ok nélkül keletkezhet."8

A világegyetem kezdete - a tudomány megerősíti a tézist

A tudományos eredmények következetesen egy dologra mutatnak: a világegyetemnek egyedülálló kezdete volt, egy hatalmas robbanás. Ez volt mindennek, amit látunk és tapasztalunk, így az univerzumnak, az időnek, a térnek, és a természeti törvényeknek is a kezdete. Ha valaha is akartál hinni Istenben, de azt gondoltad, hogy Isten létezése nem bizonyítható tudományos tényekkel, nos, azt kell mondanunk: a tudomány alátámasztja, hogy Isten létezik és mindent Ő teremtett.

Logikusan végiggondolva arra a következtetésre jutunk, hogy Isten, aki kezdettől fogva örökkévaló és az időn kívül áll, teremtette az időt. Isten, aki mindenütt jelen van, és nem korlátozható a térre, teremtette a teret. Isten, aki szellemi lény és az anyagon kívül áll, a világegyetem és minden létező forrása. Ez az üzenet folyamatosan jelen van az egész Bibliában.

"Emeld fel szemedet, és nézz az egekre: Ki teremtette mindezeket? Nem tudod? Nem hallottad? Az Úr az örök Isten, a föld határának teremtője."9

… „mert ő szólt, és minden létrejött”.10

A Biblia azt mondja, hogy Isten a földet az ember lakhelyének szánta, és kezdettől fogva gondját viseli. Az Élet leheletét lehelte az emberbe azzal a szándékkal, hogy keressük és megtaláljuk Őt. Ha nem ismerjük meg őt, akkor kisiklott a létezésünk célja. Ki tudhatja Istennél jobban a létünk okát?

Szeretnéd megismerni az Univerzum alkotóját? Ezt ígéri: „Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok.”11 Ha meg akarjuk ismerni őt, Isten így felel: „Én megtalállak benneteket.”12 Csak ennyit kér: „A bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével. A hatalmas ember ne dicsekedjen az erejével. A gazdag ember ne dicsekedjen a gazdagságával. Aki mégis dicsekedik, azzal dicsekedjen, hogy megért és ismer engem … "13

Így valóban megismerhetjük Istent, a világegyetem keletkezésének okát, a Teremtőt.

Szeretnél kapcsolatba kerülni Istennel? Itt elolvashatod, hogyan lehetséges ez: Isten személyes megismerése.

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity [Mi olyan nagyszerű a kereszténységben] (Regnery Publishing, Inc,; 2007) 118. o. (2) Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe [Az első három perc: A világegyetem eredetének modern nézete] (Basic Books,1988); p 5. (3) 1Mózes 1,1 és 1,3 (4) Robert Jastrow; "Message from Professor Robert Jastrow" ["Üzenet Robert Jastrow professzortól"] LeaderU.com; 2002. (5) Robert Jastrow; God and the Astronomers [Isten és a csillagászok] (Readers Library, Inc.; 1992) (6) Victor Stenger, "Has Science Found God?" ["A tudomány megtalálta Istent?"] (Free Inquiry, 19. évf. 1. sz.), 2004. (7) Bertrand Russell és Frederick Copleston, "The Existence of God" ["Isten léte"] in John Hick, szerk., The Existence of God [Isten léte] (New York: Macmillan, 1964), 175. o. (8) J.Y.T.Greid, szerk., The Letters of David Hume [David Hume levelei] (Oxford: Clarendon Press, 1932), 187. o. (9) Ézsaiás 40 (10) Zsoltárok 148,5 (11) Jakab 4,8 (12) Jeremiás 29,14 (13) Jeremiás 9,23-24


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More