×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Isten?

Kicsoda 2.

A Kicsoda című cikk folytatása

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Ez az utolsó felvonása annak a sorozatnak, ami a Volt-e olyan, hogy semmi sem volt? c. cikkel kezdődött, amelyet a Valami, majd a Kicsoda követett. Az eddigiekben érintett főbb pontok a következők:

(1) Az „Abszolút semmi” sosem létezett. Ha lett volna valaha is „Abszolút semmi”, akkor még mindig az létezne. De „Valami más” is létezik. Például te.

(2) Mivel az “Abszolút semmi” sosem létezett, valami mindig létezett. Ezt a valamit elneveztük „Örök valaminek”. Az „Örök valaminek” nincs kezdete, sem vége, nincsenek olyan szükségletei, amelyeket saját maga ne lenne képes betölteni, bármit megtehet, ami csak lehetséges, és mindig felsőbbrendű lesz mindenhez képest, amit teremt.

(3) Az „Örök valami” nem egy gép, amit valami kívülálló erő irányít vagy programoz. És az „Örök valami” nem szükségből hoz létre dolgokat, mivel nincsenek szükségletei. Ez viszont azt jelenti, hogy az „Örök valaminek” van akarata; ezért aztán személyes. Az „Örök valami” igazából „Örök valaki” (vagy valakik).

Ennek folytatásaként, mit mondhatunk el az „Örök valakiről” azon kívül, amit már eddig is lefektettünk? (Mostantól elhagyjuk a névelőt az „Örök valami” elől, hiszen kiderült, hogy ő igazából „Örök valaki”)

Mivel Örök Valakinek nincsenek olyan szükségletei, amiket ne lenne képes saját maga betölteni, anélkül létezhet, hogy szüksége lenne bármiféle környezetre, mert már akkor is létezett, amikor semmi más nem volt, csak Ő. Bármiféle környezet már kívül esne rajta és így meg kellett volna először teremteni. De minden, ami létezik, csak Ő.

Valószínű, hogy Örök Valaki transzcendens. Ez alatt azt értem, hogy időn és téren túl létezik. Egyik sem korlátozza. Örökké létezett, vagyis az idő keretén kívül. És anélkül létezik, hogy bármilyen környezetre lenne szüksége, vagyis a tér keretén kívül.

Mivel transzcendens idő és tér tekintetében, lehetséges, hogy Örök Valaki a mi fogalmaink szerint láthatatlan. Csak az látható, ami teret foglal el. Ha valami a téren kívül áll, hogy lehetne látható? Mint ilyen, Örök Valaki valószínűleg láthatatlan, és anélkül létezik, hogy bármiféle testre vagy formára lenne szüksége.

Az eszmefuttatás kedvéért tegyük fel, hogy Örök Valaki úgy dönt, teremt Valami Mást – vagy inkább Valaki Mást. Örök Valaki úgy dönt, hogy megteremti Valaki Mást, aki olyan, mint ő, bizonyos tekintetben. Hozzá hasonlóan Valaki Másnak lesz öntudata, ami az akarattal való rendelkezés fontos aspektusa.

Mit tudunk elmondani Valaki Másról? Vajon ő az időn kívül létezik majd? Nem, mivel Valaki Más nem mindig létezett. Valaki Másnak van kezdete és így az idő korlátozza.

Emlékezzünk, hogy bármi, amit Örök Valaki teremt, alsóbbrendű lesz idő és tér tekintetében. Ezt sehogy sem lehet elkerülni. Így még ha Valaki Más örökre is létezik majd a jövőben, attól még mindig lenne kezdete az időben. Az ő „idővonala” Örök Valaki [végtelen] idővonalán belülre esne.

Mi a helyzet a térrel? Vajon Valaki Mást korlátozza a tér? Igen. Csak Örök Valaki létezhet valamiféle környezet nélkül. Valaki Másnak szüksége van környezetre ahhoz, hogy létezzen, de milyenre? Gondolj a térre úgy, mint az időre. Valaki Más Örök Valaki idővonalán belül létezik. Ehhez hasonlóan, Valaki Más Örök Valaki „térvonalán” belül fog létezni.

Örök Valaki túl van a téren (transzcendens). Így ahogy mindenkor van az időben, ugyanúgy mindenhol van a térben is. Így amikor Valaki Mást megteremti, ő Örök Valaki terében és idejében létezik majd.

Most már van Örök Valakink és Valaki Másunk, de van egy kis probléma. Valaki Más nem látja Örök Valakit, mert Örök Valaki a téren túl létezik. Nem foglal el helyet a térben.

Így Valaki Más nem képes Örök Valakit érzékelni. Mit kell akkor tennie Örök Valakinek, hogy Valaki Más felfedezze? Ki kell „transzcendálódnia.” Valamiféle „detranszcendációra” mindenképp szükség van. Lehetséges ez?

Emlékezzünk, hogy Örök Valaki bármit megtehet, amit csak meg lehet tenni. Az is lehetséges számára, hogy felfedezhetővé tegye magát Valaki Más számára, vagyis, hogy „detranszcendálódjon.” Hogyan?

Mi a világunkban látás, szaglás, érintés, ízlelés és hallás segítségével érzékeljük valakinek a jelenlétét. Ha Örök Valaki megadta a képességet Valaki Másnak, hogy lásson és halljon, akkor Örök Valaki képes lenne (1) látható formában megjelenni, (2) beszélni Valaki Máshoz (3) mindkettőt tenni egyszerre. Ez lenne a detranszcendáció módja, így Valaki Más felfedezheti Örök Valakit.

Emlékezz, Valaki Mást teremtették. Így Valaki Más az idő és tér korlátai között létezik. Bármilyen is az ő természete, az térben és időben érzékelhető lesz. Így Örök Valakinek csak annyit kell tennie, hogy felveszi bármilyen formát is adott Valaki Másnak. Ez az egyik módja annak, hogy érzékelhetővé tegye magát.

De van egy kérdés: ha Örök Valaki detranszcendálódik, hogy felfedezhetővé váljon, az vajon a teljes Örök Valaki? Nem! Jóval több lenne benne, amit nem tett megismerhetővé. Bár képes lenne saját magáról sok mindent elárulni, az egész lénye – vagyis ő a maga transzcendens természetében – nem lenne teljesen érthető és megismerhető Valaki Más számára.

Érdekes módon a fent leírt forgatókönyv pontosan megegyezik azzal, amit a Bibliában látunk. Olyanok vagyunk, mint Valaki Más. A tér és idő korlátoz minket. Isten ugyanakkor az Örök Valaki. És Jézus Krisztus személyében detranszcendálódott. Ha többet akarsz tudni, olvass tovább…

1. Isten az Örök Valaki. Mindig létezett és mindig létezni is fog.

„Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!” (Zsoltárok 90,2)

„Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen” (Ézsaiás 40:28)

„Ezt mondja az Úr, Izráel királya és megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten.” (Ézsaiás 44:6)

„De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király!” (Jeremiás 10:10)

„Jézus így felelt nekik: Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok." (János 8:58)

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsidók 13:8)

„Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jelenések 1:8)

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” (Jelenések 22:13)

2. Isten láthatatlan.

„Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (János 1:18)

„Az Isten Lélek...” (János 4:24)

„Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké.” (1Timóteus 1:17)

„Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom.” (1Timóteus 6:15-16)

3. Isten mindenütt ott van és mégis megkülönböztethető tőlünk.

„Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.” (Zsoltárok 139:7)

„Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem;” (Apostolok Cselekedetei 17:24-27)

4. Isten bármit képes megtenni, amit csak meg lehet tenni.

„Van-e valami lehetetlen az Úr számára?” (1Mózes [Teremtés] 18:14)

„A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart!” (Zsoltárok 115:3)

„Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” (Ézsaiás 46:10)

„…Istennél minden lehetséges.” (Máté 19:26)

„…mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lukács 1:37)

5. Isten képes rá, hogy „detranszcendálódjon.” Képes kijelenteni magát azáltal, hogy emberi formát vesz fel.

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.. ... Az Ige testté lett, közöttünk lakott…” (János 1:1, 1:14)

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.” (1János 1:1-2)

„Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.” (Kolossé 1:15-16)

„Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása…” (Zsidók 1:3)

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi 2:5-8)

6. Amikor Isten detranszcendálódik, az nem a teljes lénye és mégis Ő.

„…az Atya nagyobb nálam.” (János 14:28)

„Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10:30)

„Aki engem lát, látja az Atyát.” (János 14:9)


Szeretnéd ezt az Istent megismerni? Ha igen, itt láthatod, hogyan lehetséges ez…

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More